مقاله پهنه بندي ريسک وقوع حرکات توده اي با استفاده از مدل رگرسيون لجستيک (مطالعه موردي: محدوده مسير سنندج– دهگلان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در فصلنامه زمين شناسي ايران از صفحه ۲۷ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: پهنه بندي ريسک وقوع حرکات توده اي با استفاده از مدل رگرسيون لجستيک (مطالعه موردي: محدوده مسير سنندج– دهگلان)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حرکات توده اي
مقاله رگرسيون لجستيک
مقاله پهنه بندي خطر
مقاله سنندج
مقاله دهگلان
مقاله زمين لغزش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسين زاده محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: ثروتي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: منصوري عادل
جناب آقای / سرکار خانم: ميرباقري بابك
جناب آقای / سرکار خانم: خضري سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
محدوده مسير سنندج- دهگلان از نظر ساختار زمين شناسي و ژئومورفولوژيکي داراي شرايط مناسب جهت رخداد حرکات توده اي مي باشد. در تحقيق حاضر با توجه به ماهيت حرکات توده اي، از مدل رگرسيون لجستيک جهت پهنه بندي احتمال وقوع حرکات توده اي استفاده گرديده است. رخدادهاي حرکت توده اي با استفاده از  GPSو تصوير ماهواره اي ETM+ و Ikonos استخراج گرديده است. لايه هاي مربوط به شيب، جهت شيب، ارتفاع، زمين شناسي، فاصله از گسل، تراکم زهکشي و فاصله از جاده، به عنوان متغيرهاي مستقل در مدل فوق الذکر به کار گرفته شده است. پس از آزمون معني دار بودن هر يک از متغير هاي مستقل در مدل و همچنين ارزيابي ميزان برازش مدل، نقشه پهنه بندي خطر وقوع حرکات توده اي در منطقه مورد مطالعه در پنج رده خطر بسيار پايين، پايين، متوسط، بالا و بسيار بالا با سطح اراضي به ترتيب ۳۴، ۲۲، ۱۷، ۹ و ۳ كيلومتر مربع طبقه بندي گرديده است.