مقاله پهنه بندي غلظت سرب، روي و کادميم در خاک با استفاده از داده هاي ماهواره Landsat ETM+ در جنوب شهرستان اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۸۹ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۲۸۶ تا ۲۹۶ منتشر شده است.
نام: پهنه بندي غلظت سرب، روي و کادميم در خاک با استفاده از داده هاي ماهواره Landsat ETM+ در جنوب شهرستان اصفهان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلودگي خاک
مقاله عناصر سنگين
مقاله Landsat ETM+
مقاله پهنه بندي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دياني محمود
جناب آقای / سرکار خانم: نادري مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي جهانگرد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استخراج معادن، تغليظ و حمل و نقل کاني ها، جنوب شهر اصفهان و حومه ي سپاهان شهر را در معرض آلودگي و ساکنين آن ها را به دليل وجود عناصر سنگين در معرض خطر قرار داده است. امروزه به طور معمول از اسپکتروفتومتر و انعکاس طيفي براي تخمين خصوصيات خاک و غلظت آلوده کننده ها استفاده مي شود. اين تحقيق براي مطالعه پتانسيل هاي اطلاعات ماهواره Landsat ETM+ براي تخمين و پهنه بندي پراکنش عناصر سنگين در جنوب شهر اصفهان انجام شد. در طي فعآليت ميداني ۱۰۰ نمونه خاک سطحي بصورت تصادفي تهيه شد. نمونه ها هوا خشک شده و بخش ريز (ذرات کوچکتر از ۲ ميلي متر) بوسيله اسيد نيتريک ۴ مولار در ۸۰° تيمار شدند و غلظت کل سرب، روي و کادميم بوسيله دستگاه جذب اتمي اندازه گيري شد. انآليز آماري نشان مي دهد که همبستگي منفي و معني داري بين غلظت عناصر سنگين و اطلاعات طيفي مریي و مادون قرمز نزديک وجود دارد و نتيجتا امکان پهنه بندي آلوده کننده ها به کمک اين باندها وجود دارد. پراکنش مکاني غلظت عناصر سرب، روي و کادميم به کمک چندين معادله رگرسيون چندگانه گام به گام پهنه بندي گرديد. نتايج نشان مي دهد که غلظت آلوده کننده هاي سرب و روي در نزديکي سپاهان شهر بالاي حد آستانه است ولي براي کادميم در حال حاضر آلودگي خاک جدي نيست.