مقاله پهنه بندي و تحليل خطر زمين لرزه در گستره استان لرستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در زمين از صفحه ۵۱ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: پهنه بندي و تحليل خطر زمين لرزه در گستره استان لرستان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پهنه بندي
مقاله چشمه هاي لرزه زا
مقاله دوره بازگشت
مقاله رابطه کاهندگي
مقاله رهيافت احتمالي
مقاله رهيافت تعيني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعه زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: زارع مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: قيطانچي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ملكي زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر پژوهشي با محوريت پهنه بندي خطر لرزه اي با استفاده از دو رهيافت تعيني و احتمالي در گستره استان لرستان بين طول هاي جغرافيايي ۴۶ درجه و ۳۰ دقيقه تا ۵۰ درجه و ۳۰ دقيقه شرقي و عرض هاي جغرافيايي ۳۱ درجه و ۳۷ دقيقه تا ۳۵ درجه و ۱۵ دقيقه شمالي از خط استوا در پهنه زاگرس و قسمتي ناحيه سنندج – سيرجان است. در اين پژوهش بر اساس داده هاي تاريخي و سده بيستم، اطلاعات گسل هاي لرزه زا، سازو کار ژرفي محدوده و ساختار زمين شناسي، مدل لرزه زمين ساخت منطقه ارايه شده و چشمه هاي لرزه زا معرفي گشته اند. پس از حذف پيش لرز ه ها و پس لرزه ها (براي صدق فرض توزيع پوا سون داده ها)، پارامترهاي لرزه خيزي و با در نظر گرفتن عدم قطعيت هاي متناسب با زمان وقوع زمين لرزه ها و با فرض Mmin=4 محاسبه شده اند. اطلاعات حاضر توسط نرم افزار PSHA براي چندين مورد از روابط کاهندگي مورد پردازش قرارگرفته و در نهايت بيشينه شتاب افقي مورد انتظار براي ساختگاه (شهرخرم آباد) حاصل از هر قطعه به دست آمده است. با استفاده از اين نتايج، نقشه هم تراز شتاب (Isoacceleration) براي مولفه افقي بر اساس هر دو رهيافت تعيني و احتمالي براي دوره بازگشت ۴۷۵ و ۷۵ سال گستره استان لرستان رسم گرديده است. در ادامه با توجه به فاصله گسل با محدودي شهري، خطرات احتمالي وقوع زلزله، بارو مرکز شهر مورد بررسي قرار گرفته اند. در انتها پيشنهاداتي در راستاي کاهش آسيب به مناطق شهري ارايه شده است. بر اساس بررسي هاي حاضر، مي توان گسل هاي موجود در پهنه گسل زاگرس مرتفع و سپس گسل دورود (درپهنه گسل اصلي زاگرس) را به عنوان گسل هاي مسبب رويداد احتمالي زمين لرزه براي شهر خرم آباد در نظر گرفت.