مقاله پهنه بندي پتانسيل آلوده کنندگي حوضه آبخيز سد کرج با تلفيق روشهاي ارزيابي توان اکولوژيک، تحليل پارامترهاي کيفي آب و SWOT که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در علوم محيطي از صفحه ۲۱ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: پهنه بندي پتانسيل آلوده کنندگي حوضه آبخيز سد کرج با تلفيق روشهاي ارزيابي توان اکولوژيک، تحليل پارامترهاي کيفي آب و SWOT
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پهنه بندي
مقاله سد کرج
مقاله پتانسيل آلوده کنندگي
مقاله ارزيابي توان اکولوژيک
مقاله SWOT

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي زياراني الهام
جناب آقای / سرکار خانم: فريادي شهرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حوضه آبخيز سد کرج به عنوان مهم ترين منابع تامين کننده آب شرب شهر تهران و مناطق پيرامون آن در سال هاي اخير با کاهش کيفيت آب مواجه بوده است. در اين تحقيق از ارزيابي توان اکولوژيک با استفاده از تکنولوژي GIS براي تعيين تناسب بين کاربري هاي موجود،‌ تجزيه و تحليل ميانگين ده ساله (۱۳۸۶-۱۳۷۷) پارامترهاي آلودگي آب براي شناسايي وضعيت کيفيت آب رودخانه و تحليل SWOT براي تعيين تهديدهاي کيفيت آب حوضه و فرصت هاي بهبود آن استفاده شده است. نتايج اين روش ها در فرآيندي سلسله مراتبي براي بهينه بندي پتانسيل آلوده کنندگي حوضه‌ آبخيز سد کرج تلفيق شده است. بر اين اساس حوضه آبخيز سد کرج در قالب ۵ طبقه (پتانسيل آلوده کنندگي بسيار کم، کم، متوسط، زياد و بسيار زياد) پهنه بندي گرديد. اين پهنه بندي مي تواند فرآيند تصميم گيري براي کاهش پتانسيل آلودگي پهنه هاي حوضه را با توجه به محدوديتهاي هزينه و زمان تسهيل کند.