سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین همایش قیر و آسفالت ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمهدی ابطحی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدحسین احمددیباجی – کارشناس گروه فناوریهای نوین در مهندسی عمران
احمد گلی خوراسگانی – کارشناس ارشد راه و ترابری

چکیده:

طرح و اجرای روسازی راه تا حدودزیادی تحت تاثیر عوامل محیطی قرار دارد این عوامل با تاثیرهای کم و بیش همراه با سایر متغیرها بر عملکرد روسازی نیز موثر است با توجه به تنوع آب و هوایی مناطق مختلف ایران و نیاز به قیرهای مختلف متناسب با شرایط محیطی و ترافیکی هر منطقه پهنهبندی استان اصفهان به منظور استفاده از قیر مناسب برای هر منطقه از آن ضروری به نظر می رسد.