سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
سمانه ویسه – کارشناس محیط زیست- فارغ التحصیل مهندسی منابع طبیعی محیط زیست- دانشگاه
فرهاد رادمان – کارشناس محیط زیست- دانشجوی کارشناسی ارشد GIS & RS، دانشگاه آزاد اسلامی واحد
مهدی فرمهینی فراهانی – رئیس اداره امور دریایی(اداره کل بندر ودریانوردی خرمشهر
محسن آقاشاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست-منابع آب، دانشگاه تهران

چکیده:
آلودگی های زیست محیطی، از جمله آلودگی آب، یکی از مشکلات قرن حاضر و تهدیدی جهت طرح های توسعه از جمله آبزی پروری می باشد.مناطق مستعد جهت پرورش آبزیان به روشهای مختلف تعیین میگردد که یکی از این روشها، تکنیک درون یابی نقاط است که با روشهای مختلف صورت میگیرد. در این تحقیق با استفاده از نرم افزارGIS و اطلاعات به دست آمده از نمونه برداری از حاشیه زرینه رود پهنه بندی آلودگی صورت گرفته است. بررسی های صورت گرفته درجه حرارت نشان میدهد در ایستگاههای محدوده مطالعه قابلیت پرورش ماهیان سردآبی و گرمابی وجود دارد و برای ماهیان سردآبی مناسب تر است. PH در محدوده مورد نظر در محدوده استاندارد بوده و مناسب می باشد. میزان DO در محدوده مورد مطالعه نشان می دهد که از نظر DO مشکلی در محدوده نبوده و در محدوده مجاز می باشد. میزان منگنز در ایستگاههای اندازه گیری شده نشان میدهد بیشتر از حد مجاز و نا مناسب می باشد که لازم است اقداماتی جهت کاهش این پارامتر صورت گیرد.