سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای آب

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عبدالحسین پری زنگنه – استادیار، دانشکده علوم انسانی- دانشگاه زنجان

چکیده:

شاحصهای کیفی آلودگی آب یکی از روشهای مدیریت کیفی آب است و به عنوان یک ابزار مهم مدیریتی در تصمیم گیریهای مربوطه از آن استفاده می گردد. یکی از مدلهای رایج برای طبقه بندی کیفی آب در طول رودخانه، مدل طرح شده توسط ویپل است. ویپل بر اساس ویژگیهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آب در طول رودخانه، آنرا به چهار منطقه : تنزل کیفیت، تجزیه فعال، منطقه بازگشت و منطقه آب تمیز تقسیم نموده است. در هر یک از این مناطق برخی گونه ها یا فرایندهای غالب وجود دارند. در این مقاله با استفاده از مدل ارائه شده توسط ویپل و با توجه به خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آب، رودخانه خرارود به چند منطقه کیفی تقسیم گردیده است. جهت تعیین کیفیت آب و اندازه گیری خصوصیات شیمیایی و بیولوژیکی رودخانه، تعداد ۶ ایستگاه نمونه برداری در طول رودخانه تعیین و برداشت نمونه ها بصورت ماهانه انجام گردیده است. پس از تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده و شناسایی منابع طبیعی و انسانی آلاینده آب رودخانه و تعیین سهم هر یک از آلاینده ها در آلودگی آب رودخانه، راهکارهایی جهت پیشگیری از آلودگی آب رودخانه و حذف آلاینده های آن ارائه گردیده است. در این مقاله با استفاده از مدل ارائه شده توسط ویپل و بر اساس یافته های طرح تحقیقاتی فوق و با توجه به خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آب، رودخانه خرارود به چند منطقه کیفی تقسیم گردیده است.