سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بهروز سبحانی – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

پهنه بندی آگروکلیماتیک نقش مهم در بهره برد اری بهینه از اراضی کشاورزی دارد . تحقیق حاضر برای شناسایی قابلیت اراضی کاشت گندم دیم در شمال استان اردبیل انجام شده است. به این منظور، از مقادیر بارش سالانه و بارش در طول دوره رشد گندم دیم، توزیع دمای سالانه و دمای طول دوره رشد، رطوبت نسبی، تبخیر، ارتفاع، شیب و عمق خاک استفاده شد. براساس اطلاعات یاد شده، ابتدا نقشه رقومی برای هرکدام از آنها در محیط GIS تهیه و سپس براساس نیاز رویشی گندم دیم، نقشه های تولید شده ارزش گذاری و طبقه بندی شدند . با بهره گیری از مدل طبقه بندی وزنی، داده های فوق با همدیگر تلفیق و نقشه نهایی پهنه بندی آگروکلیماتیک منطقه مورد مطالعه تهیه گردید . نتایج حاصل از نقشه پتانسیل کاشت گندم دیم در منطقه مورد مطالعه نشان داد که حدود ۲۸ درصد اراضی برای کشت گندم دیم خیلی مناسب، ۳۱ درصد مناسب، ۲۰ درصد متوسط و ۲۱ در صد نامناسب می باشد.