سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش زمین شناسی زیست محیطی و پزشکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی رحیمی شهربابکی – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی
غلامحسین اکبری – عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمد نخعی – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

در این تحقیق با توجه به ویژگیهای هیدرولوژیک و هیدروژئولوژیک آبخوان دشت خاتون آباد، آسیب پذیری این آبخوان در برابر عوامل آلاینده پهنه بندی شده است. به این منظور از مدل دراستیک(DRASTIC) و سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) جهت پردازش و تجزیه و تحلیل کیفی آبخوان استفاده شده است. نام مدل دراستیک از حروف اول پارامترهای مؤثر در ارزیابی آلودگی سفره آب زیرزمینی گرفته شده است. این پارامترها شامل: عمق سطح ایستابی، شبکه تغذیه، جنس سفره، نوع خاک، شیب توپوگرافی، منطقه غیر اشباع و هدایت هیدرولیکی می باشد که بصورت هفت لایه در نرم افزار Arc View تهیه شدند و با وزن دهی و رتبه بندی و تلفیق هفت لایه فوق، شاخص دراستیک برای کل منطقه بین ۹۱ تا ۱۵۵ برآورد گردید. در نهایت با طبقه بندی نقشه شاخص دراستیک به چهار کلاس، بدون ریسک، آسیب پذیری کم، آسیب پذیری متوسط و آسیب پذیری شدید، نقشه آسیب پذیری آبخوان نسبت به آلودگی تهیه گردید. جهت صحت سنجی نقشه فوق از یون نیترات استفاده شد. با انطباق نقاط غلظت نیترات بر روی نقشه شاخص دراستیک، مشخص گردید که هیچ یک از نقاطی که دارای نیترات بالا هستند در محدوده با استعداد آلودگی کم قرار نگرفته است که این می تواند دقت و صحت مدل را مورد تأیید قرار دهد. از نظر وسعت می توان گفت که حدود ۳۰ درصد از منطقه مورد مطالعه در محدوده آسیب پذیری کم و ۷۰ درصد باقیمانده در محدوده آسیب پذیری متوسط قرار می گیرد. محدوده آسیب پذیری متوسط در قسمتهای وسیعی از شمال غربی، غرب و مرکز را در بر می گیرد و می توان گفت این قسمتها برای جلوگیری از آلودگی آب زیرزمینی منطقه باید مراقبت و کنترل بیشتری شود.