سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

امیرحسین بقائی – عضو گروه خاک شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین خادمی – عضو گروه خاک شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
جهانگرد محمدی – گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
مجید افیونی – عضو گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

مطالعه فلزات سنگین ناشی از منابع طبیعی حاکی از آن است که فعالیت های صنعتی تاثیر به سزائی در افزایش غلظت آلاینده ها داشته است (۱). خصوصیات توزیع مکانی آلودگی در خاک های آلوده عامل مهمی جهت شناسایی نقاط آلوده و برطرف کردن آن می باشد. از سویی یکی از مشکلات اصلی در ارزیابی وضعیت آلودگی منطقه عدم امکان نمونه برداری از تمامی نقاط می باشد. بدین منظور استفاده از راهکار مناسب جهت تعمیم نتایج حاصل از نقاط اندازه گیری شده به سایر نقاط توصیه می گردد. یکی از اهداف به کار بردن آنالیزهای مکانی بر روی داده های ژئوشیمیایی محیطی استفاده از روش میانیابی برای ترسیم شبکه و تهیه نقشه های لازم میباشد.