سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: اولین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

نادر اکرامی نسب – عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد، رئیس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال

چکیده:

سرمایه گذاری های پایدار انسان روی طبیعت باعث رشد و تداوم پیشرفت جامعه می شود. این سرمایه گذاری وقتی شکل پایدار می گیرد که ضمانت کافی برای بقا و دوام سیستم و ساختار آن باشد. وقوع پدیده ای طبیعی و عدم آگاهی کافی و ضعف برنامه های آمادگی برای کاهش آثار زیانبار آن، باعث تلفات جانی و از دست رفتن انسان های بی گناه و نیز اتلاف سرمایه های ملی میگردد.
از عمده پدیده های طبیعی که در کشور پهنای ایران شاهد وقوع آن هستیم، زلزله و سیل می باشد که بخاطر عدم آمادگی صحیح، آثار زیانبار زیادی در هنگام وقوع ایجاد میکنند. از آثار غیر مستقیم این پدیده ها، بروز زمین لغزش ها و ریزش کوه ها و تپه ها می باشد که باعث خسارت های جانی و مالی فراوانی می گردد.
برای کاهش آسیب پذیری جامعه نیاز به پیش بینی و تعیین درجه احتمال وقوع آن و تعیین گستردگی چنین واقعه ای بر اساس آخرین دستاوردهای علمی جهت برنامه ریزی سرمایه گذاری با لحاظ کردن شرایط و آسیب پذیری مناطق می باشد.
پهنه بندی آسیب پذیری زمین لغزش درمناطق مسکونی اعم از شهری و روستایی و نیز صنعتی می تواند نشان دهنده درجه آسیبدیری مناطق باشد که جهت کاهش آسیب پذیری و تعیین نقاط امن برای توسعه پایدار کشور مورد استفاده قرار می گیرد. اجرای طرح پژوهشی پهنه بندی حادثه خیزی و آسیب پذیری ناشی از رانش زمین دراستان خراسان نیز با همین هدف انجام شده است. این طرح با استفاده از عکسهای هوایی، نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی و بازدیدهای صحرایی و پارامترهای تاثیرگذار به لغزش مورد مطالعه قرار گرفته است. متغیرهای موثر در لغزش ازجمله لیتولوژی ، فاصله ازگسل، فاصله از خط القعر، شیب، جهت شیب، کاربری اراضی، بارندگی برای و همچنین اثر مشترک آنها بریکدیگر با استفاده از روش های آماری جهت عملیات تحلیلی وتعیین رابطه نهایی برای پهنه بندی خطر زمین لغزش مورد استفاده قرار گرفت. متعاقب آن با استفاده از موقعیت شهرها، روستاها و مراکز صنعتی که در معرض آسیب زمین لغزش قرار می گیرند، نقشه های پهنه بندی آسیب پذیری زمین لغزش استخراج گردید. کلیه اطلاعات در محیط GIS تهیه و قابل بررسی می باشد.