سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سادات فیض نیا – استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
علی اصغر محمدی – دانشحوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

شناخت عوامل موثردروقوع حرکات توده ای و پهنه بندی خطر حرکات توده ای از مهمترین اقدامات جهت پیشگیری و کاهش خط رات آنها می باشد .در این تحقیق ، پهنه بندی حرکا ت حرکات توده ای درحوزه آبخیز دماوند به مساحت ۷۶۱ کیلومتر مربع واقع در حاشیه جنوبی رشته کوه البرز با روش درون یابی ویژه ودرصددهی به هریک از زیر عوامل انجام شد . برای این منظور ابتد ا از نقشه پر اکنش حرکات که بااستفا ده از عکسهای هوایی ۱:۲۰۰۰۰ و ۱:۵۰۰۰۰ و انجام بازدید صحرایی تهیه گردیده (سفیدگری ۱۳۸۱ ) استفاده شد . دراین نقشه ۴۱۰ مورد لغزش ، ۱۶۲ موردریزش ، ۵۶ موردجریان و ۲۶ موردجریان کانالی ودر مجموع ۶۵۴ حرکت نشان داده شده است . در این تحقیق عوامل موثربروقوع حرکات توده ای : کاربری اراضی، سازند زمین شناسی، بارندگی، شیب، جهت شیب و ارتفاع تشخیص داده شده است.سپس با استفاده از نقشه پر اکنش حرکات توده ای وکمی نمودن عوامل موثردر بروز آنها ، پهنه بندی حرکات توده ای در حوزه آبخیز دماوند به شرح زیر انجام شد .ابتدا نقشه پر اکنش حرکات توده ای ، با د رصددهی به زیر عوامل هر کدام از عوامل شش گانه فوق کمی شدند.برای این منظور کلیه عوامل که به صورت کمی در آورده شده، وبه صورت یک جدول توصیفی کمی به محیطArc-viewوارد گردیدند .در اینجا کلیه ۶۵۴ حرکت درحوزه با توجه به عوامل شش گانه فوق وزیر عوامل و سپس هریک از حرکات توده ای به تفکیک وارد جدول توصیفی شدند . سپس هریک از عوامل شش گانه فوق به همراه عدد کمی خود برای حرکات توده ای به صورت نقشه سلولی در آورده شدند.اینکار با استفاده از امکانات توسعه ای نرم افزار Arc-viewبه نام تحلیل مکانیSpatial Analyst انجام شد.