سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سولماز بابکان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن، دانشگاه تهران
مهدی زارع – دانشیار زلزلهشناسی مهندسی، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهند
حسین معماریان – دانشیاردانشکده فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

مطالعه حاضر بمنظور پهنه بندی خطرهای ژئوتکنیکی در ناحیه ساحلی دریای مازندران انجام شـده اسـت . محـدوده مطالعاتی منطقهای با وسعت ۹۶۵۲/۹۲ کیلومتر مربع از دشتهای ساحلی دریای مازندران را در بر میگیـرد . در ایـن مقاله فرایند تهیه نقشه پهنه بندی حساسیت زمین لغزش برای محدوده فوق ارائه شده است . برای تهیـه ایـن نقشـه از روش احتمالی نسبت فراوانی و فناوری سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) استفاده شده است . لایههای اطلاعاتی کـه جهت تحلیل و بررسی حساسیت منطقه در برابر لغز ش مورد استفاده قـرار گرفتـه انـد، عبارتنـد از : نقشــه هـای
زمینشناسی کواترنری ، شیب زمین، جهت شیب دامنه، تحدب زمین، کاربری اراضی، فاصله از عوارض خطی ( گسلها، رودخانه ها و جاده ها ) و تراز آب زیرزمینی . در نهایت نیز اثر هر کدام از عوامل مربوطه و صحت نقشه نهایی بـا کمـک منحنیهای نرخ موفقیت مورد ارزیابی قرار گرفته است .