سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

داریوش بهارلویی – کارشناس ارشد هواشناسی کشاورزی
مهرداد اکبرپور – کارشناس ارشد ساز ههای آبی
علی معتمدی – کارشناس ارشد ساز ههای آبی

چکیده:

خشکسالی یکی از بلایای طبیعی است که گاه خسارتهای جبران ناپذیری به همراه دارد و مانند دیگر حوادث از قبیل سیل، طوفان و … از پدیده های اجتناب ناپذیر هر اقلیمی می باشد. جهت مطالع? این پدید? اقلیمی تا کنون مطالعات زیادی صورت گرفته است . برای مطالع? خشکسالی در مناطق مختلف باید از شاخصی استفاده شود که مقادیر یکسان آن در مناطق مختلف، مفاهیم مشابه داشته باشد . در این تحقیق از شاخص استاندارد بارش سالیانه SIAP) در حوز? عملکرد امور آب استان خوزستان استفاده شد . از آمار بارندگی ایستگاههای باران سنجی سازمان هواشناسی کشور و وزارت نیرو استفاده شد و پس از تصحیح، تکمیل و تطویل آمار و آزمون همگنی داده ها، شاخص SIAPتعیین گردید. در انتها سالهای معرف خشک، نرمال و تر بصورت نقطه ای و منطقه ای برای کل حوزه تعیین گردید و با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS) و تیسن بندی، خشکسالی در منطق? مورد نظر پهن هبندی شد.