سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیده سارا سعادتی – کارشناسی ارشد بیابان زدایی دانشگاه صنعتی اصفهان
سعید سلطانی کوهپاهی – هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدسعید اسلامیان – هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

خشکسالی پدیده ای جهانی است که می تواند در هر جایی رخ دهد و خسارات قابل توجهی به انسان و اکوسیستم های طبیعی وارد آورد. بنابراین تحقیق و مطالعه در این زمینه بسیار ضروری می باشد. در این تحقیق از شاخص بارش استاندارد شده (Standardized Precipitation Index) به منظور پهنه بندیخشکسالی در استان اصفهان استفاده شده است. این شاخص به عنوان یکی از شاخص های خشکسالی هواشناسی دارای مزایای بسیار از جمله سادگی وانعطاف پذیری نسبت به مقیاسهای زمانی متفاوت می باشد. در این مطالعه پس ازجمع آوری داده های بارش ایستگاه های موجود در استان اصفهان و حذف ایستگاه های دارای آمار ناقص، سری زمانی این شاخص در مقیاس های زمانی ۳، ۶، ۹، ۱۲ و ۲۴ ماهه بدست آمد. سپس با استفاده از نرم افزار surfer نقشه های گستره خشکسالی ترسیم ومورد تحلیل قرار گرفت. این نقشه ها، خشکسالی های متوسط و شدید را عمدتا در قسمت های غربی استان در اطراف ایستگاه های داران، فریدون شهر و فریدون و خشکسالی های بسیار شدید را در بخش های شرق و شمال شرقی استان نشان می دهند و مناطق دارای ریسک بالا را به منظور برنامه ریزی های آتی و اتخاذ سیاست های مدیریتی مشخص می کنند.