سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهران لشنی زند – دانشجوی دکتری اقلیم شناسی و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و ا
ناصر خرمیان – کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام لرستان

چکیده:

خشکسالی اقلیمی معمولا بر پایه درجه خشکی ( در مقایسه با پاره ای مقادیر متوسط یا نرمال) و طول دوره خشکی تعریف شده است در تعیین خشکسالی اقلیمی می بایست شرایط اتمسفری منطقه ای خاص که در نتیجه کمبود بارش مقدار آن شدیدااز منطقه ای به منطقه دیگر متغیر است مورد ملاحظه قرار گیرد. در این مقاله به منظور پهنه بندی خشکسالی های اقلیمی از میان ایستگاههای فعال هواشناسی ۱۵ که به لحاظ موقعیت مکانی و طول دوره آماری بهترین شرایط را دارا بوده اند انتخاب شده اند سپس چهار شاخص آماری، توزیع استاندارد، تفاضل درصدی بارش، درصد از بارش نرمال و انحراف ازمیانگین بارش سالانه برای تمامی ایستگاههای برگزیده محاسبه شده است آنگاه با بکارگیری روشهای تحلیل آماری شاخصی که توصیف گر بهتری برای خشکسالی های اقلیمی منطقه است بعنوان شاخص معرف خشکسالی انتخاب گردید. به منظور تایید عملیات فوق از آمار دبی های سالانه دو ایستگاه هیدرومتری واقع در خروجی دو حوزه اصلی استان نیز کمک گرفته شده است. با بکارگیری شاخص آماری معرف خشکسالی عملیات پهنه بندی با استفاده از نرم افزار SURFER برای سالهای مختلف در سطح استان انجام گردید. در نهایت با مشخص شدن گسترده ای دچار خشکسالی در هرسال، شدت خشکسالی در منطقه مورد مطالعه طبقه بندی شده و درصد مساحت هر طبقه محاسبه گردید.