سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۲

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی اکبر صفدری – دانشجوی آارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی دانشکده منابع طبیعی دانش

چکیده:

کمی مقدار بارش و نوسانات شدید آن در مقیاس های زمانی روزانه، فصلی و سالانه از ویژگیهای ذاتی اقلیم ایران می باشد . خشکسالی به کمبود رطوبت مستمر و غیر طبیعی گفته می شود . واژه مستمر به استمرار حالت کمبود و غیر طبیعی به انحراف شاخص مورد نظر در شرایط طبیعی از میانگین گفته می شود .هر خشکسالی دارای ٤ ویژگی عمده می باشد که عبارتند از : دوره تداوم، شدت، فراوانی و گستره .این ویژگیها درهر مطالعه خشکسالی مورد بررسی قرارمی گیرد. از اهداف اصلی این مطالعه , بررسی ویژگی های شدت , تداوم وگستره خشکسالیها در حوزه کارون ودرنهایت تهیه نقشه های خشکسالیهای شدیددرمنطقه می باشد . دراین مطالعه از شاخص خشکسالی بارش استاندارد (SPI) بعنوان شاخص منتخب، جهت بررسی ویژگی های خشکسالی در ۲۹ ایستگاه واقع در داخل و خارج حوزه آکرون با طول دوره آماری مشترک ٢٨ ساله (۱۹۹۹-۱۹۷۲ میلادی) در ٣ مقیاس زمانی ٣ ماهه , ٦ ماهه و ١٢ ماهه استفاده گردید .پس از بررسی نتایجخروجی,شدیدترین خشکسالیهای اتفاق افتاده درهر مقیاس درطول دوره آماری ,طولانی ترین تداوم ونیز شدیدترین تداوم در هر مقیاس استخراج ونقشه های گستره خشکسالی های شدید درهر مقیاس در طول دوره آماری، در محیط Arc View با روش میان یابی IDW بعلت داشتن حداقل RMS با اندازه سلول بهینه ۵۰۰*۵۰۰ متر مربع ترسیم گردید . نتایج، وجود خشکسالی های شدید و بسیار شدیدبا تداومهای طولانی مدت را در طول دوره آماری در منطقه اثبات می آنند .آمترین SPIمشاهده شده در منطقه مربوط به ایستگاه منج در مقیاس ١٢ ماهه با مقدار ۴٫۰۲ – می باشد .در نقشه های خشکسالیها نیز درتمام مقیاسها درنیمه غربی حوزه ٢وضعیت از نظر خشکسالی وجود دارد . درجنوب این بخش خشکسالی شدیدتر از بخش شمالی آن می باشد .منطقه با خشکسالی شدیدتر دیگری نیز در وسط حوزه در اطراف ایستگاه تله زنگ در مقیاسهای آوتاه تر دیده می شود . در سایر نواحی خشکسالی از شدت آمتری نسبت به این مناطق دارد. از آنجا که ,حوزه کارون یکی ازحوزه های مهم واستراتژیک شور از نظرتامین آب خصوصابرای امور کشاورزی وشرب می باشد وخشکسالیهاخصوصا درتداومهای بالاتر مسلما برمنابع آب تاثیر خواهد گذاشت , لذا با وجود خشکسالی ها ی شدیددر منطقه ,بایستی در برنامه ریزیها وانجام طرحهای مختلف در منطقه بایستی توجه خاصی به خشکسالیها نمود.