سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

احسان محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آب، دانشگاه ارومیه
مجید منتصری – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه
رضا سکوتی اسکویی – استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی

چکیده:

با توجه به وقوع سیلاب هیا خسارت زا در اکثر حوضه های آبخیز کشورمان، ضرورت برآورد و نیز پهنه بندی سیل در این ح وضه ها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است . در این مطالعه با استفاده از نرم افزار جدید(WMS7.1 )و تکنیک GIS ، و نیز روش تحلیل آماری، به مطالعه سیل خیزی حوضه گلازچای پرداخته شد وسپس با استفاده از مدل هیدرولیکی ) ) HEC-RAS به مطالعه هیدرولیکی رودخانه گلاز در محدوده شهر اشنویه پرداخته شد . پهنه بندی سیلاب برای دوره های برگشت ۲۵ ، ۵۰ ، ۱۰۰ سال توسط نرم افزار ) ) WMS تهیه و در
نهایت نقشه های پهنه سیلاب، عمق سیلاب و نیز خطر سیلاب برای دوره برگشت های مذکور به دست آمد