سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سادات فیض نیا – دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران کرج
بهزاد بداغی – کارشناس ارشد منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

جهت دستیابی به یک مدیریت صحیح حوزه های ابخیز لازم است که مناطق مختلف حوزه ازنظر حساسیت به خطروقوح حرکتهای توده ای توسط نقشه ای مشخص گردند تابدینوسیله بتوان برنامه و پیش بینی های معینی برای هریک ازمناطق ارایه کرد برای تهیه نقشه پهنه بندی خطرحرکتهای توده ای باید عوامل موثر دراین حرکات مورد بررسی قرارگیرد عوامل موثر موردنظر درمنطقه موردمطالعه شامل شیب جهت ارتفاع و زمین لرزه خیزی می باشد دراین مطالعه ابتدا نقشه های عوامل موثر فوق الذکر تهیه گردید سپس باهم پوشانی آنها نقشه واحدهای همگن بدست آورده شد دراینجا ابتدا بااستفاده ازیک روش تجربی این عوامل بطور جداگانه نمره بندی شدند و براساس نتایج بدست آمده پهنه بندی خطر حرکتهای توده ای بصورت کیفی انجام گرفت سپس با استفاده ازروش اماری رگرسیون چندمتغیره مدلی جهت پهنه بندی خطر حرکتهای توده ای ارایه شد و براساس معادله بدست آمده پهنه بندی خطر حرکتهای توده ای بصورت اماری انجام شد