سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین صالح زاده – دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
مهدی اثنی عشری – دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدرضا قاضی – دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدحسن بازیار – دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

شواهد تاریخی و بررسیهای انجام شده بر روی اثرات زلزله های اخیر (بخصوص خسارتهای وارده درمنطقه آستانه اشرفیه در زلزله ۶۹ منجیل) حاکی از امکان وجود مناطق مستعد وقوع پدیده روانگرایی ناشی از زلزله در ایران می باشد.برای مقابله با اثرات مخرب این پدیده، شناسایی مناطق مستعد و تهیه نقشه های پهنه بندی روانگرایی از اهمیت ویژه ای برخودار است.در این مطالعه و در راستای تهیه نقشه پهنه بندی روانگرایی جنوب شهر تهران، ناحیه ای در جنوب شرقی تهران (شامل بخشهایی از مناطق ۱۵ و ۱۶ و ۲۰ شهرداری تهران ) از نقطه ن ظر پتانسیل وقوع روانگرایی مورد بررسی قرار گرفت . این بررسی بر اساس روش مستقیم با استفاده از آزمایش نفوذ مخروطی انجام گرفته است . در این مطالعه که شامل عملیات صحرایی و عملیات آزمایشگاهی و آنالیز عددی نتایج میباشد، تعداد بیست سونداژ برای اندازه گیری مقاومت نوک و مقاومت اصطکاکجداره ، یک سونداژ پیزوکون و ۸۹ سونداژ نمونه گیری انجام گردید . و بر روی نمونه های گرفته شده، آزمایشهای شناسایی خاک بعمل آمده و در مرحله بعد با استفاده از نتایج CPT نقشه پهنه بندی خطر روانگرایی در محدوده مورد مطالعه ترسیم گردید . همجنین د ر این بررسی که با بهره گیری از روش شبکه عصبی مصنوعی برخی از نتایج ارائه شده مورد ارزیابی مجدد قرارگرفته است.