سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمحمود فاطمی عقدا – دانشیار دانشگاه تربیت معلم تهران – گروه زمین شناسی
محمد تشنه لب – دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – گروه کنترل
مجید محمدی – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی – دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

شناسایی و پهنهبندی مناطق مستعد زمینلغزش از جمله فعالیتهایی میباشد که در جهت کاهش خسارتهای این پدیده امری ضروری به نظر میرسد . روشهای مختلفی برای پهنهبندی پتانسیل لغزش زمین بکارگرفته شده است . در این میان در چند سال اخیر استفاده از سیستمهای هوشمند، همچون شبکههای عصبی و منطق فازی که از جدیدترین و دقیقترین این روشها میباشند، مورد توجه قرار گرفته است . در این پژوهش از روش شبکه عصبی – فازی بهره گرفته شده است که ترکیبی از ساختار مختلف شبکه عصبی و منطق فازی میباشد . در این پژوهش نقشههای رستری ۲۵۰*۲۵۰ متر از هشت لایه اطلاعاتی نقشه ارتفاع رقومی، لیتولوژی، شیب، فاصله از گسل، کاربری اراضی، بارندگی، بیشینه شتاب لرزهای و فاصله از آبراههها در منطقه مورد مطالعه تهیه گردید . سپس با استفاده از نرمافزار Arc GIS این لایهها به اطلاعات عددی تبدیل شده و پس از نرمالیزه شدن به شبکه عصبی – فازی معرفی شدند . سپس با استفاده از نرمافزار Matlab ، شبکه عصبی – فازی آموزش داده
شد . جهت آموزش، از چهار ساختار شبکه مختلف بهره گرفته شد . شبکههای ممدانی و سوگنو با دو و سه تابع عضویت . نتایج حاصله از چهار روش روند کلی یکسانی را نشان دادند . خروجیهای شبکه عصبی – فازی در مرحله بعد توسط نرمافزار Arc GIS به نقشه تبدیل گردیدند