سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احمد نصرآزادانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه اصفهان
اکبر قاضی فرد – عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان، گروه زمین شناسی
همایون صفایی – عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان، گروه زمین شناسی
کورش شیرانی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی

چکیده:

در این نوشتار بخشی از منطقه پیشکوه فریدونشهر به وسعت ۱۳۰ کیلومتر مربع که در غرب استان اصفهان قرار دارد، مورد مطالعه قرار گرفته است . محدوده مورد مطالعه بین طول های جغرافیایی ۳۹َ ۴۹ درجه سانتی گراد تا و ۴۵َ ۴۹ درجه سانتی گراد عرض های جغرافیایی تا قرار دارد . هدف از این نوشتار بررسی پتانسیل زمین لغزش در مسیر جاده، از محل روستای راچه تا روستای چال چرانه، واقع در منطقه پیشکوه می باشد . این جاده دارای طول ۲۳ کیلومتر می باشد و هر ساله به علت وقوع زمین لغزش دچار خسارت گشته و بخش هایی از آن تخریب می گردد . جهت انجام مطالعات ابتدا با استفاده از عکس هوایی، داده های ماهواره ای Land sat و پیمایش صحرایی پراکنش زمین لغزش ها در گستره ی مورد مطالعه مشخص گردید . در مرحله بعد کلیه عوامل مؤثر در وقوع زمین لغزش شناسایی گردید )تعداد ۷ پارامتر ( . این پارامتر ها عبارتند از : لیتولوژی، شیب، فاصله از آبراهه، فاصله از گسل، فاصله از جاده، بارندگی سالیانه و پوشش گیاهی، سپس با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیاییGISو نرم افزار ILWIS و بر اساس پارامترهای مؤثر در لغزش نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزشتهیه گردید . برای انجام پهنه بندی از روش دو متغیره آنالیز ارزش اطلاعاتی جهت پهنه بندی منطقه استفاده گردید . در نهایت مشخص گردید که پارامترهای لیتولوژی، پوشش گیاهی و بارندگی از مهمترین عوامل مؤثر در وقوع زمین لغزش می باشند . همچنین مشخص گردید که در حدود ۳۰ درصد از محدوده جاده با عرض ۷۵۰ متر از طرفین جاده در محدوده ی با خطر خیلی زیاد قرار می گیرد .