سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود کورکی نژاد – دانشجوی دکتری آبخیزداری و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت
مجید اونق – استادیار دانشگاه گرگان
مهیا اسلامی – دانشجویان کارشناسی ارشد آبخیزداری گرگان و علوم و تحقیقات تهران
اتنا کبیر – دانشجویان کارشناسی ارشد آبخیزداری گرگان و علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

شناسایی نواحی مستعد وقوع زمین لغزش ها یکی از اقدامات اولیه در مدیریت منابع طبیعی و کاهش خسارات ناشی از این پدیده ها محسوب می گردد . در این راستا با توجه به هدف و شرایط محیط، مدل های پهنه بندی مختلفی ارائه گردیدهاست. در این تحقیق کارآیی مدل پهنه بندی خطر زمین لغزش حائری – سمیعی در حوضه آبخیز سیاه رودبار موردبررسی قرار گرفت . زمین لغزش های موجود شناسایی و نقشه پراکنش آنها بعنوان شاهد تهیه گردید . نقشه پهنه بندی خطر نسبی زمین لغزش به روش حائری –سمیعی تهیه شد .نتایج تحقیق نشان داد که بین اعداد و رده های خطر مدل حائری – سمیعی با تعداد، سطح و حاصل ضرب تعداد در سطح لغزش های موجود همبستگی و ارتباط معنی داری در سطح یک درصد بر قرار است. مدل حائری –سمیعی در آبخیز سیاه رود مدل مناسب می باشد