سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

طاهر فرهادی نژاد – مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان لرستان، خرم آباد
جعفر غیومیان – استادیار پژوهشی، مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور ، تهران

چکیده:

حوزه نوژیان با مساحت ۳۴۴۹۱ در ۲۰ کیلومتری جنوب شرقی خرم آباد در استان لرستان واقع شد هاست. جهت تهیه نقشه پهن هبندی خطر حرکت تود های ابتدا نقش ههای طبیعی شامل زمینشناسی، شیب، کاربری اراضی، جهت شیب،نقشه گسل های منطقه، شدت زلزله و غیره تهیه و سپس رقومی گردیدند. سپس توسط عملیات میدانی، استفاده از عکسهای هوایی و داده های رقومی ماهوار های مناطق لغزشی اعم از سقوطی و لغزشی بر روی نقشه پایه حوزه ترسیم شده است. ازتلفیق نقشه های طبیعی با نقشه زمین لغزش، میزان لغزش در واحدهای مختلف هر نقشه بدست آمده است و با استفاده از روش آماری (ارزش اطلاعاتی) برای هر واحد از عوامل لیتولوژی، شیب، جهت شیب، فاصله از گسل، کاربری اراضی، شدت بارندگی، شدت زلزله و غیره میزان عددی آنها بدست آمده و با همپوشانی نقش هها، نقشه پهن هبندی زمین لغزش ۴۴ درصد از کل حوضه در محدوده با خطر بالا تا بسیار بالا و ۷۹ / بدست آمده است ، نتایج نشان میدهد که حدود ۴۹ درصد زمین لغز شهای رخ داده در این پهنه ها قرار دارند