سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حاجی کریمی – استادیار دانشگاه ایلام
پرویز گرایی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یلام
محسن توکلی – عضو هیات علمی دانشگاه ایلام
ایاد اعظمی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یلام

چکیده:

در سالهای اخیر عوامل طبیعی و انسانی باعث وقوع خسارتهای زیاد ناشی از زمین لغزشها شده است . یکی از راهکارهای مهم برای کاهش خسارتهای ناشی از وقوع زمین لغزشها ، دوری جستن از این مناطق است . بدین منظور لازم است تا نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش برای این مناطق تهیه گردد . در این تحقیق په نه بندی خطر زمین لغزش به منظور شناسایی مناطق دارای پتانسیل لغزش در حوزه آبخیز سد ایلام انجام گرفته است . جهت پهنه بندی خطر زمین لغزش ابتدا نقشه ۷ عامل موثر در رخداد این پدیده شامل ژئولوژی، شیب ، جهت شیب ، فاصله از گسل ، فاصله از جاده، فاصله از رودخانه وکاربری اراضی در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی با استفاده از نرم افزار Arc view3.3 تهیه و رقومی گردید . سپس با استفاده از عملیات میدانی کلیه لغزشهای موجود در حوزه شناسایی و مختصات آنها به وسیله GPS ثبت گردید تا در محیط GIS به صورت نقشه در آید . از قطع دادن نقشه های عوامل مختلف با نقشه پراکنش زمین لغزشها تعداد لغزش وقوع یافته در طبقات مختلف هر عامل به دست می آید و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی سیستمها وزن هر یک از عوامل تعیین می گردد در نهایت نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش با جمع لایه های مختلف وزنی حاصل می شود برای ارزیابی مدل از زمین لغزشهای رخ داده در خود منطقه استفاده گردید نتایج نشان داد که این مدل می تواند به عنوان یکی از مدلهای پهنه بندی خطر زمین لغزش برای حوزه به حساب آید .