سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رحمان شریفی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

چکیده:

در کشورما توجه به زمین لغزش در دهه های اخیر به عنوان یکی ازحوادثات طبیعی غیر مترقبه و شناخت خطرات ناشی از آن در مناطق مختلف مسئله ای مهم و قابل توجه در زمینه های توسعه عمرانی ، کشاورزی و صنعت به شمار می رود. در این تحقیق در قالب مدل فازی به عنوان یکی از روشهای پهنه بندی خطر زمین لغزش، نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش منطقه تهیه شده و کارآیی آن مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا با استفاده از عکسهای هوایی و توپوگرافی همراه با عملیات صحرایی، نقشه های زمین شناسی، شیب و جهت در منطقه مورد مطالعه تهیه گردید، سپس بر مبنای مساحت زمین لغزش های در بر گرفته شده در کلاس های مختلف نقشه های شیب، زمین شناسی (سنگ شناسی) و جهت، تقدم و تاخر کلاس موجود در نقشه های مذکور تعیین شد که به ترتیب در نقشه زمین شناسی، لیتولوژی مارن و سنگ مارنی و توف (Em) و لیتولوژی ماسه سنگ و کنگلومرا (pgf) و در نقشه شیب، کلاس ۴۵-۲۶ درصد و ۱۵-۰ درصد و نیز در نقشه جهت شیب، جنوب (South) و شرق (East) به ترتیب بیشتری و کمترین سطح زمین لغزش های منطقه راپوشش داده اند. بعد از مراحل فوق بر اساس تقدم و تاخر کلاسهای موجود در نقشه های ذکر شده، واحدهای (y) به ترتیب کلاس هائی که در هر یک از عوامل زمین شناسی، شیب و جهت شیب قرار گرفته اند. در نهایت با رسم شبکه هایی به ابعاد دو سانتی متری درنقشه حوزه آبخیز منطقه مورد مطالعه و بر مبنای شیب، زمین شناسی و جهت شیب اختصاص یافته در هر یک از شبکه های آنها از صفر تا ۸۴ تعیین شده اند، سپس بر اساس فراوانی سطوح زمین لغزش در هر یک از شماره ها، به ترتیب شماره ۱۳-۰ برای کلاس با حساسیت بسیار کم (بعنوان کلاس یک) و شماره ۲۳-۱۴ برای کلاس با حساسیت کم (بعنوان کلاس دو)و شماره ۴۲-۲۴ برای کلاس با حساسیت متوسط (بعنوان کلاس سه) و شماره ۷۰-۴۳ برای کلاس با حساسیت زیاد (بعنوان کلاس چهار) و شماره ۸۴-۷۱ برای کلاس با حساسیت خیلی زیاد (بعنوان کلاس پنج) در نظر گرفته شده و نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش در ساختار روش فازی بر مبنای کلاسهای فوق تهیه گردید. مقایسه نقشه حاضر با نقشه پراکنش سطحی زمین لغزش نشان میدهد که حدود ۲۳/۱ درصد زمین لغزشهای منطقه در کلاس یک و ۹۱/۳ درصد در کلاس دو و ۴۵/۲۴ درصد در کلاس سه و ۶۳/۴۸ درصد در کلاس چهار و حدود ۷۸/۲۱ درصد در کلاس پنج می باشد که نتایج قابل قبولی برای بخشهای اجرایی جهت انجام پروژه های مرتبط اجرایی می باشد.