سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیر انتظاری – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علو
علی ارومیه ای – عضو هیأت علمی زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
جعفر غیومیان – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری وزارت جهاد سازندگی
حمید باقری – سرپرست گروه زمین شناسی مهندسی شرکت مشانیر

چکیده:

طرح سد و نیروگاه سیاه بیشه شامل دو سد سنگریزه ای با رویه بتنی و به ع نوان اولین سد ونیروگاه تلمبه – ذخیره ای ایران در مسیر جاده تهران چالوس و در دامنه های شمالی رشته کوه البرز در حال اجرا می باشد . با توجه به موقعیت ساختگاه طرح و همچنین اهمیت طرح و با توجه به اثر منفی پدیده لغزش بر عمر مفید سدها و پایداری سازه های هیدرولیکی ، پهنه بندی خطر زمین لغزش یکی از ملزومات تشخیص داده شد . حوضه آبریز سد بالایی سیاه بیشه در بر گیرنده مصالح سست با شیبهای تند و دارای گسلهای فعال می باشد که با توجه به میزان بارندگی ناحیه مورد مطالعه دارای پتانسیل وقوع انواع ناپایداری شیبها می باشد . عوامل م وثر در ناپایداری شیبها در منطقه مورد بررسی با توجه به
شرایط محیطی : جنس سنگها و خاکها ، فاصله از گسل ، میزان شیب دامنه ها ، فاصله از محور جاده وپراکندگی آبراهه ها تشخیص داده شد . لایه های اطلاعاتی پارامترهای مؤثر در ناپایداری شیبها با تهیه شدند . لایه های GIS استفاده از نقشه ها ، داده های موجود و بررسی های میدانی در محیط اطلاعاتی طبقه بندی و وزن دهی شده و با استفاده از روش کارشناسی تلفیق شدند . نقشه پهنه بندی منطقه قسمتهای مستعد لغزش را در پنج رده نشان می دهد . نقشه پهنه بندی تهیه شده بر اساس اطلاعات موجود در مرحله فاز یک مطالعاتی می باشد . بررسی های تکمیلی توسط تیم طراحی پروژه در حال انجام می باشد