سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پرویز گرایی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام
حاجی کریمی – استادیار دانشگاه ایلام
محسن توکلی – عضو هیات علمی دانشگاه ایلام

چکیده:

بررسی عوامل موثر در وقوع زمین لغزشهای یک منطقه و پهنه بندی خطرهای حاصل از آن می تواند کمک موثری در کاهش خسارتهای حاصل از این پدیده بنماید . تحقیق حاضر تلاشی در این زمینه بوده است .
در مراحل اولیه این تحقیق ۷ عامل سنگ شناسی، شیب دامنه، جهت دامنه، فاصله از گسل، فاصله از جاده، فاصله از شبکه هیدروگرافی و کاربری اراضی به عنوان عوامل موثر اولیه در وقوع زمین لغزش های منطقه تشخیص داده شدند . پس از اینکه لایه های اطلاعاتی مربوط به این ۷ عامل در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی و با استفاده از نرم افزار Arc view تهیه شد، هر کدام از این لایه ها با لایه اطلاعاتی پراکنش زمین لغزش ها قطع داده شد . تجزیه وتحلیل نتایج به دست آمده نشان داد که عامل جهت دامنه دارای تاثیر کمی در وقوع زمین زمین لغزشهای منطقه می باشند . سپس با استفاده از ۶ عامل باقی مانده نقشه واحدهای همگن ته یه گردید به منظور کمی کردن عوامل و وزن دهی آنها از درصد سطح لغزش یافته در واحدهای مختلف استفاده شد و تجزیه وتحلیل آماری با استفاده از رگرسیون چند متغیره انجام گرفت که در نهایت مدلی با حذف عامل فاصله از گسل و کاربری اراضی برای منطقه ارائه گردید که در آن عو امل فاصله از جاده ، شیب ، فاصله از شبکه زهکشی و زمین شناسی به ترتیب بیشترین تاثیر را بر روی زمین لغزشهای رخ داده داشته اند .