سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمیدرضا پورقاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دا
حمیدرضا مرادی –
محمدرضا مهدویفر – استادیار، عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زل
سیدمحمود فاطمی عقدا – دانشیار دانشگاه تربیت معلم تهران، گروه مهندسی زمین شناسی

چکیده:

هدف از این تحقیق، پهنهبندی خطر زمین لغزش در بخشی از حوزه آبخیز هراز در حدفاصله روستای وانا تا امامزاده علی با استفاده از توابع عضویت فازی و ریاضیات فازی است . ابتدا نقاط لغزشی با استفاده از عکسهای هوایی و بازدیدهای میدانی مشخص و متعاقب آن نقشه پراکنش زمینلغزش منطقه تهیه گردید . سپس هر یک از عوامل مؤثر بر وقوع زمینلغزش در منطقه مورد مطالعه از قبیل نقشه شیب، جهت شیب، ارتفاع، لیتولوژی، کاربری اراضی، فاصله از جاده، فاصله از شبکه آبراهه و فاصله از گسل در محیط GIS رقومی و با استفاده از دادههای بارش ایستگاههای موجود نقشه همباران تهیه گردید . تمام دادههای مذکور در فرمتهای برداری و رستری در محیط نرم افزار Ilwis ذخیره تا برای انجام تحلیلهای مبتنی بر تئوری مجموعههای فازی مورد استفاده قرار گیرد . تحلیلهای فازی با استفاده از نرمافزار Idrisi و پس از تعیین مقادیر و توابع عضویت فازی صورت گرفت . در این تحقیق از اپراتورهای فازی مختلفی ) And ، Or ، Sum ، Product و ) Gamma استفاده گردید . نتایج نشان داد اپراتور Gamma بهترین شکل نقشه حساسیت به خطر زمین لغزش را در منطقه مورد مطالعه از خود نشان داده است