سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حجت کرمی – دانشجوی دکتری مهندسی عمران-آب دانشگاه صنعتی امیرکبیر
عبداله اردشیر – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سید هادی حسینی – کارشناس ارشد مهندسی عمران – آب، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
،محمدعلی میکائیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران -محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیر کبی

چکیده:

از مهم ترین پارامترها در مدیریت سیلابدشت ،کنترل سیلاب ،تخمین خسارات سیل و تعیین حق بیمه سیل، تعیین دقیق مرزهای سیلابدشت یا همان پهنه بندی سیلاب می باشد. بطور معمول پهنه بندی سیلاب براساس مدلسازی هیدرولیک جریان در شرایط دائمی بدست می آید . در این تحقیق به منظور دستیابی به پیش بینی های دقیق تر، تحلیل هیدرولیک جریان براساس هیدروگراف سیلاب در شرایط جریان غیردائمی (Unsteady)بررسی گردیده است. به منظوراستخراج اطلاعات مقاطع عرضی از روی نقشه های توپوگرافی برای مدل هیدرولیکی HEC-RAS الحاقیه ای بنام HEC-GeoRAS در محیط Arcview تهیه شده است که بواسطه آن اطلاعات مذکور از مدل رقومی زمین استخراج می گردند. پس از استخراج اطلاعات مقاطع عرضی، مدلسازی هیدرولیکی انجام و نتایج آن در زمانهای مختلف به محیط Arcview ارسال و پهنه سیلاب در زمان های مختلف تهیه می گردد. در این تحقیق مراحل فوق در مورد رودخانه دوغ در استان گلستان انجام گرفته و نهایتاً پهنه سیلاب در زمان ه ای مختلف تعیین شده است که می تواند در مدیریت سیلاب مورد استفاده قرار گیرد. نتایج حاصل از این تحقیق می تواند در سیستم هشدار سیل در محدوده های شهری و یا روستایی مورد استفاده قرار گیرد.