سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

داود صادقی فرد – کارشناس ارشد ، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
ابراهیم جباری – استادیار ، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
حسین غیاثیان – استادیار، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

یکی از متداولترین روشهای تخمین و پیش بینی فرسایش فرمول ویشمایر و اسمیت است. این روش فرمولی را جهت محاسبة فرسایش ارائه می کند که به فرمول جهانی فرسایش شهرت یافته است. در این فرمول تأثیر هر یک از عوامل مؤثر در فرسایش خاک را در یک پارامتر مشخص می شود و میزان فرسایش از حاصلضرب این پارامترها بدست می آید. تأثیر باران و خصوصیات آن در فرسایش خاک در فرمول جهانی فرسایش با ضریب فرسایندگی باران نشان داده شده است. این ضریب شاخصی از قدرت فرسایندگی باران است که به انرژی سینتیک باران بستگی دارد. برای استفاده از معادلة جهانی فرسایش در پیش بینی رسوبدهی حوزه ها این ضریب به صورت موردی محاسبه می شود. درمقاله حاضر محاسبة این ضریب در حوزه های آبریز ایران با استفاده از آمارها و مشخصات بارندگی هاوپهنه بندی این ضریب در سطح ایران به صورت منحنی های میزان ارائه می گردد