سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
بهروز عظیم زاده اسم علی کندی – دانشجو کارشناسی ارشد، رشته خاکشناسی، دانشگاه صنعتی اصفهان)
حسین خادمی –

چکیده:
تخمین متغیرهای مکانی با استفاده از داده های همان متغیر (کریجینگ) و یا بکارگیری اطلاعات متغیرهای کمکی (کوکریجینگ)، از روش های مطالعه الگوی توزیع مکانی و تهیه نقشه های این متغیرها است. در این مطالعه امکان استفاده از اطلاعات ماهواره Landsat ETM+ به عنوان متغیر کمکی برای تخمین پراکنش سرب در خاک سطحی بخشی از استان مازندران مورد بررسی قرار گرفته است. در طی فعالیت میدانی ۲۵۶ نمونه خاک سطحی (cm 10-0) تهیه گردید. نمونه های هوا خشک پس از عبور از الک ۲ میلی متری با استفاده از اسید نیتریک ۵ نرمال عصاره گیری شده و غلظت کل سرب بوسیله دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شد. آنالیزهای آماری داده ها نشان داد که بین غلظت سرب و اطلاعات طیفی همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد و امکان استفاده از این اطلاعات برای کمک به تخمین پراکنش مکانی غلظت سرب از طریق روش کوکریجینگ وجود دارد. نتایج نشان داد که روش کوکریجینگ با کاهش خطای تخمین روش مناسب تری نسبت روش کریجینگ ساده است. همچنین نزدیک به ۱۰ درصد نمونه ها غلظتی بیش از حد مجاز داشتند.