سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی اکبر صفدری – کارشناس ارشد رشته مدیریت مناطق بیابانی
محسن محسنی ساروی – عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
بهرام ثقفیان – عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
محمد مهدوی – عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

خشکسالی یکی از مزمن ترین و زیانبارترین بلایای طبیعی است. با تحلیل سوابق تاریخی پدیده خشکسالی و با تکیه بر آمار و اطلاعات موجود می توان دوره بازگشت خشکسالی را برای مناطق مختلف برآورد کرد. و با ایجاد طرح های آمادگی برای پدیده خشکسالی می توان مشکلات ناشی از خشکسالی تا حد زیادی کاهش داد. فراوانی به همراه شدت، مدت و گستره از مهمترین ویژگی های مورد مطلاعه در مطالعات مربوط به خشکسالی می باشند. هدف از این مطالعه نیز محاسبه فراوانی های نسبی خشکسالی های حوزه کارون به کمک شاخص بارش استاندارد (SPI) و تهیه نقشه های فراوانی آنها می باشد. بدین منظور از شاخص بارش استاندارد (SPI) بعنوان شاخص منتخب، جهت بررسی خشکسالیها در ۲۹ ایستگاه واقع در داخل و خارجحوزه با طول دوره آماری مشترک ۲۸ ساه (۱۹۹۹-۱۹۷۲ میلادی) در سه مقیاس زمانی ۳، ۶ و ۱۲ ماهه استفاده گردید. پس از بررسی نتایج خروجی ، فراوانی های نسبی خشکسالی در هر مقیاس استخراج و نقشه های گسترده آن در محیط Arcveiw با روش میان یابی IDW بعلت داشتن حداقل RMSE با اندازه سلوله بهینه ۵۰۰*۵۰۰ متر مربع ترسیم گردیدند. نتایج فراوانی های خشکسالی بیشتری را در جنوب شرق و شمال حوزه نسبت به سایر نواحی نشان می دهد. لذا این مناطق بعنوان مناطق با پتانسیل حساسیت به خشکسالی معرفی می گردند که درموارد مربوط به منابع آب بایستی توجه ویژه ای به آن داشت.