سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۶

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ارسلان حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و GIS دانشگاه شهید چمران اهواز
کاظم رنگزن – عضو هیئت علمی و رئیس مرکز سنجش از دور و GIS دانشگاه شهید چمران اهواز
علیرضا زراسوندی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

تخمین مقدار رسوبدهی حوضه های آبخیز برای مقابله با خطرهای ناشی از تجمع رسوب در سازه های آبی و مخازن سدها، از اهداف اساسی در مدیریت منابع آب می باشد . این تحقیق با هدف برآورد فرسایش و رسوب حوضه پگاه سرخ گتوند ( یکی از زیر حوضه های، بزرگ حوضه کارون ) با مساحتی بالغ بر۴۶۰۰ هکتار و تنوع شرایط سنگ شناسی و پوشش گیاهی، با استفاده از تکنیکهای سنجش از دور و GIS و مدل تجربی MPSIAC ، انجام گرفته است . بخشی از داده های مورد نیاز از طریق مطالعات جامع آبخیزداری حوضه که قبلا انجام شده بود، تامین، و بخشی دیگر نیز از طریق پردازش تصاویر رقومی و مطالعات صحرایی تهیه گردید . بطوریکه فاکتورهای کاربری اراضی، پوشش زمین و زمین شناسی از طریق پردازش تصویر ماهواره ای ETM ، فاکتور توپوگرافی از طریق تحلیل مدل رقومی ارتفاع ) ) DEM و سایر فاکتورهای موثر در مدل MPSIAC از طریق بهنگام سازی اطلاعات موجود، در محیط GIS تهیه گردیدند . نهایتاً با استفاده از تحلیلهای همپوشانی GIS ، نقشه پهنه بندی فرسایش حوضه پگاه سرخ گتوند تهیه گردید . بنابر نتایج حاصله میزان و MPSIAC ( برآورد گردید . مقایسه نتایج بدست آمده از مدل m 3 / yr ( ( و میزان رسوب سالانه ۱۹۷۳۵ m 3 / yr ( فرسایش ۵۴۰۲۸ مشاهدات صحرایی حاکی از آن است که مدل ذکر شده با دقت بسیار زیادی مناطق حساس به فرسایش را در سطح حوضه مشخص می کند . همچنین تهیه فاکتورهای موثر در مدل MPSIAC با استفاده از توانایی های مشترک سنجش از دور و GIS علاوه بر صرفه جویی در وقت و هزینه بر دقت کار نیز می افزاید .