سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۵

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ارسلان حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و GIS دانشگاه شهید چمران اهواز
کاظم رنگزن – عضو هیئت علمی و رئیس مرکز سنجش از دور و GIS دانشگاه شهید چمران اهواز
علیرضا زراسوندی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

تخمین مقدار رسوبدهی حوضه های آبخیز برای مقابله با خطرهای ناشی از تجمع رسوب در سازه های آبی و مخازن سدها، از اهداف اساسی در مدیریت منابع آب می باشد. این تحقیق با هدف برآورد فرسایش و رسوب حوضه پگاه سرخ گتوند(یکی از زیر حوضه های، بزرگ حوضه کارون) با مساحتی بالغ بر ۴۶۰۰ هکتار و تنوع شرایط سنگ شناسی و پوشش گیاهی، با استفاده از تکنیکهای سنجش از دور وGIS و مدل تجربی،MPSIACانجام گرفته است. بخشی از داده های مورد نیاز از طریق مطالعات جامع آبخیزداری حوضه که قبلا انجام شده بود، تامین، و بخشی دیگر نیز از طریق پردازش تصاویر رقومی و مطالعات صحرایی تهیه گردید. بطوریکه فاکتورهای کاربری اراضی، پوشش زمین و زمین شناسی از طریق پردازش تصویر ماهواره ای ،ETM فاکتور توپوگرافی از طریق تحلیل مدل رقومی ارتفاع (DEM) و سایر فاکتورهای موثر در مدلMPSIACاز طریق بهنگام سازی اطلاعات موجود، در محیطGIS تهیه گردیدند.نقشه پهنه بندی فرسایش حوضه پگاه سرخ گتوند تهیه گردید. بنابر نتایج حاصله میزان ،GIS نهایتًا با استفاده از تحلیلهای همپوشانی فرسایش ۵۴۰۲۸ (m3 / yr) و میزان رسوب سالانه ۱۹۷۳۵ (m3 / yr) برآورد گردید. مقایسه نتایج بدست آمده از مدل MPSIAC و مشاهدات صحرایی حاکی از آن است که مدل ذکر شده با دقت بسیار زیادی مناطق حساس به فرسایش را در سطح حوضه مشخص می کند. همچنین تهیه فاکتورهای موثر در مدلMPSIACبا استفاده از توانایی های مشترک سنجش از دور وGIS علاوه بر صرفه جویی در وقت و هزینه بر دقت کار نیز می افزاید.