سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سید محمود فاطمی عقدا – استادیار دانشگاه تربیت معلم
وحید فرج پور – دانشجویان کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت معلم
سجاد کاظم شیرودی – دانشجویان کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت معلم
محمد حسین توفیق ریحانی – دانشجویان کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت معلم

چکیده:

دراین مقاله سعی شده است که میزان هوازدگی و فرسایش پذیری واحدهای مختلف زمین شناسی گستره سبزواران بعنوان یکی ازچهارگوشه های موردمطالعه درپروژه آبراه خلیج فارس – خزر بررسی شده و نقشه پهنه بندی آن تهیه گردد جهت انجام اینکارابتدا خصوصیات هرواحد سنگ که دردرجه اول منعکس کننده مقدارمقاومت سنگ دربرابرهوازدگی اند بطور جداگانه درنظر گرفته شده است ازطرف دیگر تاثیر عواملی نظیر رطوبت و نوع اقلیم منطقه ای که ممکن است دراین گستره متغیر باشد نیز درنظرگرفته شده اند مقدارفعالیت تکتونیکی وهمچنین شیب توپوگرافی که علاوه موارد زذکر شده برمیزان هوازدگی موثر میباشند نیز ازدیگر عواملی است که جهت ارزیابی میزان هوازدگی و فرسایش منطقه موردنظر بکارگرفته شده است پس ازتهیه و رقومی سازی نقشه های لیتولوژی نفوذپذیری شیب تراکم زهکشی و پوشش گیاهی تلفیق لایه های فوق درمحیط gis انجام شده و نقشه پهنه بندی هوازدگی نهایی ازگستره موردمطالعه تهیه شده است