سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدباقر رهنما – دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
بهرام بختیاری – استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

تغییر اقلیم و گرمایش جهانی و پیامدهای آن بر زندگی جوامع انسانی، از مهمترین مسائل جامعه جهانی است که در دو دهه اخیر توجه بسیاری از محافل علمی و سیاسی را به خود جلب کرده است. پیش بینی می شود که تغییرات اقلیم در آینده باعث گرم شدن زمین، بالا رفتن سطح آب دریا و افزایش حوادث آب و هوایی شود و به نظر می رسد که اکوسیستم ها بطور ویژه ای از این تغییرات آسیب ببینند. مطالعه روند تغییرات پارامترهای هواشناسی در دراز مدت اهمیت ویژه ای در بررسی اقلیمی و پیش بینی آن در آینده خواهد داشت. هدف از انجام این تحقیق، بررسی روند تغییر چهار پارامتر اقلیمی مورد مطالعه شامل دمای حداقل و حداکثر، رطوبت نسبی، و بارندگی در استان کرمان می باشد. جهت بررسی تغییرات پارامترهای فوق از روش های رگرسیونی و آزمون من-کندال استفاده گردیده است. در نهایت، پهنه بندی اقلیمی استان کرمان با استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی صورت گرفته است