سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمیدرضا ناصری –
فرشاد علیجانی –
علی محرابی نژاد –

چکیده:

آسیب پذیری آب های زیرزمینی دشت ایذه، با استفاده از مدل DRASTIC تصحیح شده و اثرات منطقه غیر اشباع جهت شناخت پتانسیل آلودگی آبخوان مورد ارزیابی واقع گردیده است. به منظور پهنه بندی آسیب پذیری نسبت به آلودگی نیترات، از مدل DRASTIC بر مبنای GIS و با کاربرد مدل جریان آب زیرزمینی، تهیه شده با MODFLOW، استفاده گردیده است. مدل DRASTIC با نتایج مدل انتقال نیترات آبخوان، تهیه شده با MT3D، واسنجی گردیده است. ضرایب جذب گمانه ای در منطقه غیر اشباع به صورت یک پارامتر با توزیع مکانی در یک سطح پیوسته در محیط GIS مدل سازی گردید تا آسیب پذیری آلاینده های جذب شونده آبخوان آبرفتی ایذه مورد ارزیابی قرار گیرد. نتایج نشان می دهند که ۷/۷ درصد از منطقه مورد مطالعه دارای آسیب پذیری متوسط تا کم، ۲۲/۴ درصد آسیب پذیری متوسط تا زیاد، ۴/۲۲ درصد آسیب پذیری زیاد، ۴۲ درصد آسیب پذیری خیلی زیاد، و ۵/۵ درصد از منطقه کاملاً آسیب پذیر می باشد.