سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی خواری – دانشجو کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه علم و صنعت
محمد حسن بازیار – معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

تجارب ناگوار زمین لرزه های مخرب گذشته و تکرار پذیر بودن زلزله این اندیشه را پیش می نهد که مدیران و جامعه مهندسی کشور میبایست در راستای مقاوم سازی ساختمانها و پیشگیری یا کاهش خطرات جبران ناپذیر جانی و اقتصادی گامهای عملی و موثرتری را بردارند .یکی ازاین گامها انجام مطالعات لرزه خیزی و ژئو تکنیکی برای شهرهای ایران می باشد .شهر سمنان ۱۵۰۰۰۰ نفر جمعیت ازیک طرف حدود ۶۰% ازواحدهای صنعتی استان سمنان را درخود جای داده و ازطرف دیگر نزدیکی به تهران باعث رشد بسیار سریع اقتصادی و اجتماعی گردیده است دراین مقاله بالغ بر ۱۹ سری مطالعه ژئو تکنیکی و تعداد ۲ مورد مطالعه ژئو فیزیکی جمع آوری گردید .پس ازآن با توجه به مطالعات زمینی شناسی از طریق روشهای آماری و تحلیلی گسله ها ی فعال شناسایی شدند .سپس سطح شهر سمنان با بررسیهای ژئو تکنیکی و ژئو فیزیکی لایه های خاک و گمانه ها و تیپ بندی پروفیل خاک تقسیم بندی گردید براساس این مطالعات تعدادی شتاب نگاشت با مشخصات معین ازبانکهای اطلاعاتی(ESM ) داخلی و خارجی جمع آوری و با نرم افزارهای ژئو تکنیکی تحلیلهای دینامیکی صورت گرفت .دراین تحلیل با درنظر گرفتن میرائی و سایر پارامترهای خاک ،شتاب سنگ بستر لرزه ای به سطح زمین انتقال یافت و نهایتا شتاب درسطح زمین بدست آمده است .