سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
محمد کیا کیانیان – عضو هیات علمی دانشکده کویر شناسی دانشگاه سمنان
حسن حاجی محمدی – دانشجوی کارشناسی آب و هواشناسی دانشگاه حکیم سبزواری
فهیمه رسولی – دانشجوی کارشناسی مدیریت مناطق خشک و بیابانی دانشکده کویر شناسی دانشگاه سمنان

چکیده:
یکی ازعوامل تاثیرگذاربررشدوطول دوره رشدگیاهان شرایط آب وهوایی منطقه میباشد دراین بین گیاهان ازشرایط نورگیری وآفتابگیری تاثیربیشتری می پذیرند به منظور بررسی و پهنه بندی نواحی کشت گیاهان روزبلند و روزکوتاه دراستان همدان ازپارامترهای ساعات آفتابی تعدادروزهای ابری دید افقی زیردوکیلومتر و روزهای گردوغباری استفاده گردید با بررسیهای صورت گرفته مشخص شد که نیمه شمالی استان به خصوص ایستگاه نوژه برای کشت گیاهان روزکوتاه مناسب می باشد و نواحی جنوبی استان برای کشت گیاهان روزبلند مناسب می باشد