سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرزو کریمیان – کارشناس ارشد- مهندسی آب و فاضلاب-سازمان آب و برق خوزستان
نعمت ا… جعفرزاده – دکترای بهداشت محیط- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رامین نبی زاده – دکترای بهداشت محیط- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
مهران افخمی – دکترای علوم محیط زیست- مدیر محیط زیست سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

رشد جمعیت و آلودگیهای ناشی از تخلیه انواع فاضلابهای شهری، صنعتی و کشاورزی، شیرابه محلهای دفع زباله، روانابهای سطحی باعث گسترش آلودگی و محدود تر شدن منابع آب گشته اند.پهنه بندی کیفیت آب رودخانه اولین و مهمترین مرحله در مدیریت کیفیت می باشد. زیرا دید تحلیلگر را نسبت به روند و چگونگی تغییرات آلودگی نسبت به زمان ، مکان و شرایط خاص روشن می سازد. وجود مراکز مهم جمعیتی ، صنایع و کشاورزی در اطرف این رودخانه و شرایط گرم و خشک منطقه بر اهمیت این منبع آبی افزوده است. محدوده مطالعاتی این تحقیق حوضه آبریز رودخانه زهره از محل ورود به استان خوزستان تا خلیج فارس می باشد. از ۹ ایستگاه نمونه برداری به نامهای خیرآباد, چم بستان, پل فلور, سردشت, پل ۷۲۰ متری , دهملا,فیروزآباد, هندیجان و سجافیه ، برای مدت یکسال آبی (مهرماه ۸۴ تا شهریور ۸۵ )به صورت ماهیانه پارامترهای اکسیژن مورد نیاز بیو شیمیایی، هدایتالکتریکی، کل نیترات، کلیفرم مدفوعی واکسیژن محلول،پی هاش، کل فسفات، دما، کدورت، کل جامدات معلق اندازه گیری شد. از بررسی نتایج های آزمایشگاهی و محاسبه شاخص کیفیت آب مشخص گردید در بعضی از ایستگاهها بدلیل دفع فاضلابه ا ی کشاورزی و شهری و نفو ذ آب شور دریا در کی فیت آب کاهش محسوسی ایجاد گشته ا ست . بهترین کی فیت آب رودخانه د ر ایستگاههای خیرآباد, چم بستان, فلور و سردشت مشاهده گردیده است. براساس محاسبات و طبقه بندی شاخص کیفیت پایین ترین مقدار شاخص در ایستگاه سجافیه با مقدار ۳۳ و بالاترین آن در ایستگاه چم بستان با مقدار ۴۴ است.پنج بازه کیفیتی رودخانه زهره براساس WQI شامل بازه اول ایستگاه چم بستان ، بازه دوم ایستگاه دهملا، بازه سوم ایستگاههای پل فلور و خیرآباد و سردشت، باز ه چهارم ایستگاههای سجافیه و هندیجان ، بازه پنجم فیروزآباد و پل ۷۲۰ متری می باشد.