سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش سازگاری با کم آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ابراهیم فتائی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

چکیده:

شهرستان مرزی آستارا یکی از نواحی مهم جغرافیائی غرب دریای خزر می باشد که در شمالی ترین قسمت ایران قرار گرفته و از سمت شمال به کشور جمهوری آذربایجان محدودمی باشد . رودخانه مرداب مهم ترین جریان داخلی شهرستان آستارا می باشد . این رودخانه از دامنه های کوه های لاتون ( بخشی از ارتفاعات تالش ) سرچشمه گرفته و پس از عبور از داخل شهر آستارا وارد دریای خزر می شود . طول رودخانه ۲۳ کیلومتر و مساحت حوضه آبخیز آن حدود ۵۳ / ۵۷ کیلومتر مربع است . بخش عمده حوضه آبخیز آن را مناطق کوهستانی – جنگلی تشکیل می دهد . این
رودخانه مهم ترین رودخانه داخلی و اکوسیستم فعال آبی در محدوده شهرستان آستارا می باشد . توسعه شتابان شهر آستارا از یک طرف و نبود دیدگاه اکولوژیکی در نظام مدیریت شهری و برون شهری از طرف دیگر وضعیت رودخانه مرداب را در محدوده شهر آستارا و نواحی بالادست آن از طریق ورود منابع آلاینده روستایی، شهری، کشاورزی و صنعتی با بحران زیست محیطی روبرو ساخته است . بدین ترتیب حوضه آبخیز رودخانه مرداب در یک دوره گذر از فعالیت سنتی به فعالیت های متنوع و پرحجمی قرار دارد که در صورت عدم توجه به اثرات محیطی این توسعه، منابع
اصلی بستر محیط زیست یعنی آب و خاک را تحت تأثیر شدید ترین فرآیندهای تخریبی و آلودگی غیرقابل برگشت قرار خواهد داد . در این راستا با بررسی کیفیت آب رودخانه ها می توان این مشکلات و خطرات را تا حدی کنترل نمود . در این مطالعه بررسی های هیدرولوژیکی براساس مشاهدات و عملیات میدانی و نیز استفاده از داده ها و آمار بدست آمده از ایستگاه های دبی سنجی موجود بر روی رودخانه مرداب انجام شده است .. به منظور دستیابی به وسعت و حدود تغییرات آلودگی، برخی پارامترهای فیزیکوشیمیایی و میکروبی آب رودخانه در ۸ ایستگاه اندازه گیری گردید . در تعیین
ایستگاه های سنجش و نمونه برداری، عوامل مؤثر بر کیفیت آب ، شاخه های فرعی و نقاط پیوند آنها با شاخه اصلی، عوامل محیطی و انسانی و احتمال پذیرش آلودگی از منابع آلاینده مدنظر قرار گرفته است . بررسی نتایج حاصل از اندازه گیری پارامترهای فیزیکو شیمیایی، میکروبی در ایستگاه های هشتگانه رودخانه مرداب آستارا نشان می دهد که آشکارا اثرات آلودگی زیست محیطی در بخش مهمی از رودخانه گریبانگیر این عرصه آبی است که از نظرمیزان آلودگی بر اساس شاخص کیفیت WQI در پنج کلاس طبقه بندی گردید