سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
علی موسی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محسن اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
نسرین سیاری – استادیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:
بحران کم آبی یکی ازمشکلات دیرینه مناطق خشک بوده و مقابله با آن مساله حیاتی محسوب میگردد دردهه اخیرعواملی نظیر رشد جمعیت فعالیتهای صنعتی اجتماعی علاوه برایجامسائل زیست محیطی دیگر درالوده کردن آبهای زیرزمینی نیز نقش مهمی داشته اند الودگی آبهای زیرزمینی ممکن است ناشی ازآبهایی باشد که به آنها وارد و یاازمنابع دوردست باشد دشت سیرجان باوسعت حدود 8027کیلومترمربع درجنوب شرقی ایران ودراستان کرمان واقع شده است دردهه های اخیر عواملی مانند کمبود منابع آب افزایش برداشت آب زیرزمینی و سطح زیرکشت کشاورزی منجر به افت سطح آب زیرزمینی و کاهش کیفی دراین دشت شده است هدف ازاین مطالعه بررسی تغییرات کیفی آب زیرزمینی دشت سیرجان دردوره زمانی 1391-1381 می باشد بدین منظور تغییرات ایجادشده درپارامترهایی نظیر هدایت الکتریکی ECکلرCL ،) SAR ، PH سولفات SO4کل جامدات محلول TDS و بی کربنات HCO3 درآب زیرزمینی دشت سیرجان بااستفاده ازپهنه بندی درمحیط gIS مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان داد که درهرسال مقادیر TDS ,EC ,CL ,SAR SO4درمناطق نزدیک کفه نمک سیرجان بدیل پیشروی آب زیرزمینی شوربه سمت دشت سیرجان افزایش یافته و ازنظر شرب نامناسب تشخیص داده شد