سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۲

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

چوقی بایرام کمکی – کارشناس ارشد مدیریت مناطق بیابانی , دانشگاه تهران
کاظم علوی پناه – استادباردانشگاه تهران ,مرکز تحقیقات مناطق کویری و بیابانی ایران

چکیده:

بیابان لوت به عنوان خشک ترین بیابان ایران در منطقه جنوب شرقی کشورقراردارد.ویاردانگ ها از مهم ترین تیپ موجوددر لوت مرکزی به شمار می رود. بنا براین برای بررسی خصوصیات انعکاس طیفی مناطق یاردانگها وشناسائی رخساره هایموجود در منطقه از تصاویر رقومی ماهواره لندست (TM) استفاده گشت.پس ازبررسی پارامترهای آماری باندهای لندست (TM) براساس شاخص ترکیب بهینه باندیOIF و I ترکیب باند های شرکت کننده معلوم گردید.همچنین تفکیک پذیر ی کلاس های اطلاعاتی موجود در منطقه با نرمال کردن اختلاف کلاسها بررسی شد.ونقشه تهیه شده به روش طبقه بندی نظارت شده باتهیه جدول ماتریس خطا ارزیابی گردیدوماهیت خطا ها معلوم شد..بنا به اختلاط کلاسها در منطقه یاردانگ ها خطا طبقه بندی زیاد است. بر این اساس می توان گفت داده های رقومی در صورت انتخاب روش مناسب برای شناسائی رخساره های منطقه ابزار مفیدی است