سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جلیل صالحی – دانشگاه صنعتی اصفهان-دانشکده مهندسی مواد
حمید دهاقین – مرکز پژوهش و مهندسی سطح ایران
فخرالدین اشرفی زاده – دانشگاه صنعتی اصفهان-دانشکده مهندسی مواد

چکیده:

پوششهای روانکار جامد از جمله فلزات نرم که به روش رسوب فیزیکی بخار اعمال میشود در صنایع هوایی کاربرد فراوانی دارد. فلزات نرم مانند سرب و قلع بهصورت پوشش های نازک وقتی بین دو سطح سخت در حال لغزش قرار می گیرند بدلیل استحکام برشی کم می توانند روانکار خوبی باشند. در این پژوهش برای ایجاد پوششهای روانکار جامد، سرب و قلع خالص انتخاب شد، برای پوششدهی از روشهای تبخیردر خلا و رسوبیونی استفاده گردید و ضریب اصطکاک پوش شها توسط آزمون پین روی دیسک اندازه گیری شد. نتایج آزمایش نشان داد پوشش های ایجاد شده سبب کاهش ضریب اصطکاک بین سطوح می شود و در این بین پوشش های یونی روانکاری و عمرسایشی بیشتری نسبت به پوشش های تبخیرساده دارند؛ پوشش سرب نیز به- دلیل برش آسان، ضریباصطکاک کمتری ایجاد می کند. در ادامه پوششهای آلیاژی شامل Pb-10%Sn و Pb-30%Sn از طریق رسوب یونی ایجاد شد و مورفولوژی و روانکاری آن ها ارزیابی گردید؛ مقایسه لایه ها نشان داد خواص روانکاری پوشش های آلیاژی یادشده بین پوشش های سرب و قلع خالص قرار دارد.