سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امید عمادی نیا – کارشناس متالورژی و مسئول آزمایشگاه متالوگرافی مرکز تحقیقات مهندسی
مهدی خردمند فرد – گروه متالورژی مرکز تحقیقات مهندسی اصفهان

چکیده:

درکلکتورهای خورشیدی پوشش موجود روی لوله های فلـزی، سـطحی مناسـب را بـرای جـذب انـرژی خورشیدی و تبدیل آن انر ژی به انرژی گرمـائی فـراهم مـی سـازد . ایـن سـطح دارای خـواص فیزیکـی و متالورژیکی مطلوبی است و پوشش انتخابی نامیده می شود . معمـولا ایـن پوششـها بصـورت چنـد لایـه ای هستند .
جنس و ترکیب پوششهای مورد استفاده در کلکتورها ی خورشیدی متنوع می باشند که می توان رنگها یا مواد پلیمری، کامپوزیتهای س رامیکی و ترکیبات فلزی را نام برد . در این مقاله، پوشش انتخابی سـه لایـه ای مس – نیکل – کروم سیاه معرفی و فرآیند آبکاری پوشش کر وم سیاه روی کاتـد فلـزی بررسـی مـی شـود . خواصی که پوشش کر وم سیاه را از دیگر پوششها متمایز می کننـد : قابلیـت بـالای جـذب انـرژی نـوری، چسبندگی خوب به زیر لایه، مقاومت در برابر خوردگی، مقاومت به دمای بـالا و رطوبـت زیـاد و قابلیـت کنترل ضخامت پوشش است .
در این تحقیق، ابتدا نقش زیر لا یه های مسی و نیکلی بیان می شود . سپس چند حمـام آبکـاری بـا ترکیـب وشرائط خاص خود برای دستیابی به پوشش کر وم سیاه بطور جداگانـه معرفـی و نهایتـا تـاثیر پارامترهـای آبکاری مانند ترکیب حمامها، دما و شدت جریان آبکاری بر خواص، ضـخامت و رنـگ پوشـش بررسـی می شوند