سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی مسیلها (کالها)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد خورسندی آقائی – عضو هئیت علمی دانشگاه صنعت آب و برق تهران
منیژه عبدالی – دبیر آموزش وپرورش کرج

چکیده:

در اثرتوسعه شهرها در ایران ، مسیلهای شهری وحریم طبیعی آنها به اجبار تغییرات زیادی را متحمل شده اندکه یکی از این تغییرات تاثیر گذاربر محیط اطراف مسیل , پوشش دار کردن آنها می باشد , تاثیرات و تغیرات عمده ونا مشهودی از انجام عمل مذکور اتفاق می افتد که شامل کاهش نفوذ پذیری زمین مسیر مسیل، کوچک کردن محل عبور سیلابها ,تغییر در حریم طبیعی مسیل، آلودگی آب و در نهایت تغییر کار بری اراضی حاشیه مسیلها می باشد . مطالعه موردی این تحقیق , مسیلهای شهر تهران هستندکه از بدو ورود بدشت تهران , مسیر آنها پوشش داده شده و در عین حال که دارای مسیر هندسی منظم از جنس بتون شده اند , زمینهای حاشیه وحریم طبیعی آنها با خاکهای دستی و زباله به مرور زمان محدود و تبدیل به اراضی مسکونی می شوند که به نوعی حریم مسیل را محدود می نماید . همچنین پوشش دار کردن مسیر مسیلها از بدو ورود بدشت تهران باعث کاهش نفوذ پذیری آنها و قطع تغذیه آبخوان های زیرزمینی از سوئی و سیل خیزی آنها از سوی دیگر شده است که به علت کاهش محل عبور سیلاب در اثر تبدیل مسیل به کانال هندسی با ابعاد بسیار کوچکتراز مقاطع طبیعی , مشکل آفرین شده اند . موضوع دیگر تبدیل کانال ایجاد شده به مجرای دریافت پسابها ،هرزآبها وزباله های شهری می باشد که توام با انباشت رسوب سیلابها در مقاطع مختلف کانال با گذشت زمان محل مناسبی جهت انباشت آلودگیها شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که مجموع عملیات انجام شده بر روی مسیلهای شهر تهران و پوشش دار کردن آنها منطبق بر خصوصیات طبیعی آنها نبوده و با وجود رفع مشکلات معدود, مشکلات متعدد دیگری را جهت شهر وساکنان آن ایجاد نموده است.