سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی اشرفی – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدعلی گلعذار – استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
شادپور ملک پور – استاد دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در تحقیق حاضر پوشش دهی الکتروشیمیایی پلی پیرول بر آلیاژ آلومینیم ۷۰۷۵ به روش ولتامتری سیکلی در الکترولیت آبی پیرول و اسید اگزالیک انجام گرفت . نظر به اینکه اثرات ناشی از پولیش مکانیکی تاثیر بسزایی بر جوانه زنی و رشد پوشش پلیمری دارد لذا آلیاژ آلومینیم ۷۰۷۵ قبل از پوشش دهی به جهت از بین بردن اثرات پولیش مکانیکی، تحت آماده سازی به روش حکاکی الکتروشیمیایی قرار گرفت . حکاکی الکتروشیمیایی در محلول آبی اسید فسفریک و اتانول با ولتاژ ۲۷ ولت و به مدت ۵ دقیقه انجام گرفت . پوشش دهی به روش ولتامتری سیکلی و با نرخ روبش ۷۰۰ mv/sec و ۵۰ mv/sec انجام گرفت . مورفولوژی جوانه ها و پوشش حاصل توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد بررسی قرار گرفت . به دلیل انجام پیش عملیات بر روی نمونه ها قبل از پوشش دهی جوانه های پلیمر به طور یکنواخت تشکیل شده و رشد یکنواخت و بدون عیب پلیمر بر روی زیر لایه انجام گرفت . همچنین مراحل تشکیل پوشش با بررسی کلیه پیک های مشاهده شده در ولتاگرامهای سیکلی مورد بررسی قرار گرفته است .