سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحسن سیدالنگی – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد دانشگاه آزاد اسلامی واحد
مرتضی زندرحیمی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی سعیدی – استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
رضا ابراهیمی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

پوششهای کامپوزیتی نیکل – کاربید تیتانیوم به دلیل مقاومت به خوردگی، سختی و مقاومت به سایش و هدایت حرارتی بالا بسیار متداول و معروف هستند. این پوشش ها به صورت سنتی با روش پاشش حرارتی تولید می شوند در این تحقیق از روش رسوب الکتروشیمیایی که نسبت به روشهای پاشش حرارتی دارای تجهیزات ارزانتر و قابل دسترسی می باشد. جهت تولید این کامپوزیت با ساختار نانو استفاده شد. حمام مورد استفاده محلولی از سوسپانسیون ذرات TiC در محلول واتس بود. اثر پارامترهای اجرایی مثل روشهای همزدن مغناطیسی، دوران کاتد و اعمال التراسونیک و نیز اثر دانه بندی کاربید برروی ترکیب و خواص مکانیکی پوشش مورد بررسی قرار گرفت. ترکیب کیفی و مورفولوژی پوشش حاصل توسط روشهای تفرق اشعه ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) بررسی شد. همچنین اندازه دانه ها از رابطه شرر و با استفاده از نرم افزار Xpert High Score محاسبه شد. نتایج نشان داد روش همزدن مغناطیسی محلول یکنواخت تری تولید کرد و در نتیجه پوشش حاصله دارای کاربید بیشتری می باشد.