سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

نقی پروینی احمدی – استادیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

در حال حاضر بیشترین کاربرد روی Zn در صنعت پوشش کاری است . به خاطر کاهش کاربرد کـادمیوم cd به علت سمی بودن آن در صنعت پوشش کاری، کاربرد روی در این صنعت بیشتر شده است . در پـژوهش حاضـر در مرحله اول برای بهبود حمام های روی کـاری از لحـاظ ایجـاد یـک لایـه مقـاوم در مقابـل خـوردگی ، دو نـوع محلــول روی کــاری ) Zn و ) ZnNi ارائــه شــده، بعــد از مطالعــه بهــره وری فــارادی حمــام هــا، نمونــه هــای روی کاری ) ) Zn و روی کاری آلیاژی ) ) ZnNi همراه نمونه های روی کاری کلاسـیک تحـت آزمـون مـه نمکـی قـرار گرفتند . در مرحله دوم قابلیت فسفات کاری و رنگ پذیری نمونه های روی کـاری آلیـاژی ) ) ZnNi بررسـی شـد .
نتایج محاسبات بهره وری فارادی و آزمون مه نمکی نشان داد که بهره وری فارادی حمام های جدید قابـل مقایـسه با حمام های کلریدی و مقاومت نمونه های روی کاری جدید غیر آلیاژی به اندازه مقاومت نمونه های روی کـاری از طریق حمام های کلاسیک ( کلریدی، قلیایی، سیانیدی و سولفاتی ) است ولـی نمونـه هـای روی کـاری آلیـاژیZnNi )( به مراتب بیش تر از نمونه های روی کاری کلاسیک و جدید مقاومـت دارنـد . از سـوی دیگـر، آزمایـشات فسفات کاری نشان داد که فسفات کاری نمونه های روی کاری آلیاژی امکان پذیر است، ولی با افزایش نیکل در لایه آلیاژی از قابلیت فسفات کاری این نمونه ها کاسته می شود . ًضمنا قشر رنگ لایه های آلیاژی رنگ کاری شده بعد از فسفات کاری ( بعد از تحمل آزمون پاشش نمک ) نسبت به لایه های غیـر آلیـاژی مقاومـت بـسیار خـوبی در مقابل کنده شدن از خود نشان می دهند .